Obsah:

Článok 1 - Definícia

Článok 2 - Totožnosť podnikateľa

Článok 3 - Uplatniteľnosť

Článok 4 - Ponuka

Článok 5 - Dohoda

Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy

Článok 7 - Povinnosti spotrebiteľa počas lehoty na premyslenie

Článok 8 - Uplatňovanie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a náklady s tým spojené

Článok 9 - Povinnosti podnikateľa v prípade odstúpenia od zmluvy

Článok 10 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Článok 11 - Cena

Článok 12 - Súlad a dodatočná záruka

Článok 13 - Dodávka a vykonávanie

Článok 14 - Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a predĺženie

Článok 15 - Platba

Článok 16 - Postup pri vybavovaní sťažností

Článok 17 - Spory

Článok 18 – Záruka odvetvia

Článok 19 - Dodatočné alebo odlišné ustanovenia

Článok 20 – Zmena Všeobecných obchodných podmienok Thuiswinkel


Článok 1 - Definícia

Za týchto podmienok:

1.1 Dodatočná zmluva: zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda produkty, digitálny obsah a/alebo služby v súvislosti so zmluvou na diaľku a tieto veci, digitálny obsah a/alebo služby dodáva podnikateľ alebo tretia osoba na základe zmluvy. medzi touto treťou stranou a podnikateľom;

1.2 Lehota na zváženie: lehota, počas ktorej môže spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;

1.3 Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nekoná za účelom súvisiacim s jej živnosťou, podnikaním, remeslom alebo povolaním;

1.4 Deň: kalendárny deň;

1.5 Digitálny obsah: údaje vytvorené a dodané v digitálnej forme;

1.6 Dohoda o trvaní: zmluva, ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie tovaru, služieb a/alebo digitálneho obsahu počas určitého obdobia;

1.7 Trvanlivý dátový nosič: akýkoľvek nástroj – vrátane e-mailu – ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo podnikateľovi uchovávať informácie, ktoré sú mu osobne adresované, spôsobom, ktorý možno v budúcnosti nahliadnuť alebo použiť počas obdobia, ktoré je prispôsobené účelu, na ktorý sú informácie určené. určené a ktoré umožňujú nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

1.8 Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa zrušiť zmluvu na diaľku v rámci lehoty na rozmyslenie;

1.9 Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je členom Thuiswinkel.org a ktorá ponúka produkty, (prístup k) digitálnemu obsahu a/alebo službám spotrebiteľom na diaľku;

1.10 Zmluva na diaľku: zmluva uzavretá medzi podnikateľom a spotrebiteľom v rámci organizovaného systému predaja produktov, digitálneho obsahu a/alebo služieb na diaľku, pričom výlučné alebo spoločné použitie sa uskutočňuje až do uzavretia zmluvy vrátane. pozostáva z jednej alebo viacerých techník diaľkovej komunikácie;

1.11 Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy: európsky vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v Prílohe I týchto obchodných podmienok; Príloha I nemusí byť sprístupnená, ak spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so svojou objednávkou;

1.12 Technika komunikácie na diaľku: prostriedky, ktoré je možné použiť na uzavretie zmluvy bez toho, aby sa spotrebiteľ a podnikateľ museli stretávať súčasne v jednej miestnosti.

 

Článok 2 - Totožnosť podnikateľa

Meno podnikateľa:

rezací list

Obchodovanie pod menom (názvami):

REZANIE LIST / INTERIÉR ZÁVODU

Adresa umiestnenia:

vŕbová ruža 11
2391 EV Hazerswoude-Village

Prístupnosť:

Od pondelka do piatku od 09.00:17.30 do XNUMX:XNUMX

E-mailová adresa: info@stekjesbrief.nl

Číslo obchodnej komory: 77535952

DIČ: NL003205088B44

 

Článok 3 - Uplatniteľnosť

3.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku podnikateľa a na každú zmluvu uzatvorenú na diaľku medzi podnikateľom a spotrebiteľom.

3.2 Pred uzavretím zmluvy na diaľku je spotrebiteľovi sprístupnený text týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak to nie je primerane možné, podnikateľ pred uzavretím zmluvy na diaľku uvedie, akým spôsobom je možné u podnikateľa do všeobecných obchodných podmienok nahliadnuť a na požiadanie spotrebiteľa mu ich v čo najkratšom čase bezplatne zašle. .

3.3 Ak je zmluva uzatvorená na diaľku elektronicky, bez ohľadu na predchádzajúci odsek a pred uzavretím zmluvy na diaľku je možné znenie týchto všeobecných obchodných podmienok sprístupniť spotrebiteľovi v elektronickej podobe tak, že spotrebiteľ môže byť uložený v jednoduchým spôsobom na trvanlivom nosiči dát. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku bude uvedené, kde je možné všeobecné obchodné podmienky elektronicky nahliadnuť a že budú na žiadosť spotrebiteľa bezplatne zaslané elektronicky alebo inak.

3.4 V prípade, že okrem týchto všeobecných obchodných podmienok platia aj špecifické produktové alebo servisné podmienky, druhý a tretí odsek sa použijú primerane a spotrebiteľ sa môže v prípade rozporu podmienok vždy dovolať toho platného ustanovenia, ktoré je pre neho najvýhodnejšie. je.

 

Článok 4 - Ponuka

4.1 Ak má ponuka obmedzenú dobu platnosti alebo podlieha podmienkam, bude to v ponuke výslovne uvedené.

4.2 Ponuka obsahuje úplný a presný popis ponúkaných produktov, digitálneho obsahu a/alebo služieb. Popis je dostatočne podrobný na to, aby spotrebiteľ mohol správne posúdiť ponuku.

4.3 Ak podnikateľ používa obrázky, tieto sú verným zobrazením ponúkaných produktov, služieb a/alebo digitálneho obsahu. Zjavné chyby alebo chyby v ponuke nie sú pre podnikateľa záväzné.

4.4 Všetky obrázky, nákresy, údaje atď. produktov ponúkaných na webovej stránke sú len približné a nemôžu byť dôvodom na kompenzáciu a/alebo zrušenie.

4.5 Pri obrázkoch odrezkov, rastlín, izbových rastlín a záhradných rastlín na webovom obchode sa nepredáva presný článok z fotografií, ale vždy porovnateľné odrezky, rastliny, izbové rastliny a záhradné rastliny. Pretože žiadna rastlina nie je presnou kópiou farby, farebného tónu, vzoru, tvaru listov, veľkosti alebo osobnosti. Obrázky sú teda len informatívne bez toho, aby z nich boli odvodené akékoľvek práva. Zjavné chyby alebo chyby v ponuke nie sú pre podnikateľa záväzné.

4.6 Každá ponuka obsahuje také informácie, aby bolo spotrebiteľovi zrejmé, aké práva a povinnosti sú spojené s prijatím ponuky.

 

Článok 5 - Dohoda

5.1 S výhradou ustanovenia odseku 4 je zmluva uzavretá okamihom prijatia ponuky spotrebiteľom a splnením súvisiacich podmienok.

5.2 Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, podnikateľ bezodkladne potvrdí prijatie ponuky elektronicky. Pokiaľ prevzatie tohto akceptovania nepotvrdí podnikateľ, môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.

5.3 Ak je zmluva uzatvorená elektronicky, podnikateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov a zaistenie bezpečného webového prostredia. Ak môže spotrebiteľ platiť elektronicky, podnikateľ dodrží vhodné bezpečnostné opatrenia.

5.4 V zákonných rámcoch sa podnikateľ môže informovať o tom, či spotrebiteľ dokáže splniť svoje platobné povinnosti, ako aj o všetkých skutočnostiach a faktoroch, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak má podnikateľ na základe tohto šetrenia závažné dôvody na to, aby zmluvu neuzatvoril, je oprávnený objednávku alebo žiadosť odmietnuť s uvedením dôvodov, alebo k vykonaniu pripojiť osobitné podmienky.

5.5 Najneskôr pri dodaní produktu spotrebiteľovi podnikateľ písomne ​​alebo tak, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivom nosiči dát, zašle nasledovné informácie:

5.5 a) návštevná adresa prevádzkarne podnikateľa, kde sa môže spotrebiteľ obrátiť so sťažnosťami;

 

5.5 b. podmienky, za ktorých a spôsob, akým môže spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, alebo jasné vyhlásenie o vylúčení práva na odstúpenie od zmluvy;

 

5.5 c. informácie o zárukách a existujúcom popredajnom servise;

 

5.5 d. cena vrátane všetkých daní produktu; v príslušnom rozsahu náklady na doručenie; a spôsobe platby, doručenia alebo plnenia zmluvy uzavretej na diaľku;

 

5.5 e. požiadavky na ukončenie dohody, ak je dohoda uzatvorená na viac ako jeden rok alebo na dobu neurčitú;

 

5.5 f. ak má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

5.6 V prípade dlhodobého obchodu sa ustanovenie v predchádzajúcom odseku vzťahuje len na prvú dodávku.

 

Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy

Pre produkty:

6.1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy o kúpe produktu v lehote 14 dní na rozmyslenie bez udania dôvodu. Podnikateľ sa môže pýtať spotrebiteľa na dôvod odstúpenia od zmluvy, ale nie je povinný ho uviesť.

6.2. Lehota na rozmyslenie uvedená v odseku 1 začína plynúť dňom po tom, čo spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevezme produkt, alebo:

6.2 a. ak si spotrebiteľ objednal viacero produktov v tej istej objednávke: deň, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný produkt. Podnikateľ môže odmietnuť objednávku viacerých produktov s rôznou dodacou lehotou, pokiaľ o tom spotrebiteľa pred objednávkou jednoznačne informoval.

 

6.2 b. ak dodávka produktu pozostáva z niekoľkých zásielok alebo častí: deň, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme poslednú zásielku alebo poslednú časť;

 

6.2 c. v prípade dohôd o pravidelnom doručovaní produktov počas určitého obdobia: deň, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme prvý produkt.

Pre služby a digitálny obsah, ktoré nie sú dodané na hmotnom nosiči:

6.3 Predĺžená lehota na rozmyslenie pre produkty, ktoré nie sú dodávané na hmotnom nosiči v prípade neinformovania o práve na odstúpenie od zmluvy:

6.4 Ak podnikateľ neposkytol spotrebiteľovi zákonom požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy alebo vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, lehota na rozmyslenie uplynie dvanásť mesiacov po skončení pôvodnej lehoty na rozmyslenie určenej podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku. .

6.5 Ak podnikateľ poskytol spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho odseku do dvanástich mesiacov odo dňa začatia plynutia pôvodnej lehoty na rozmyslenie, lehota na rozmyslenie uplynie 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ túto informáciu obdržal. informácie.

6.6 Prípadné prepravné náklady na vrátenie objednávky znáša spotrebiteľ. 

 

Článok 7 - Povinnosti spotrebiteľa počas lehoty na premyslenie

7.1 Počas lehoty na rozmyslenie bude spotrebiteľ zaobchádzať s výrobkom a obalom opatrne. Produkt rozbalí alebo použije len v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu. Základnou zásadou je, že spotrebiteľ môže s výrobkom manipulovať a kontrolovať ho len tak, ako by mu to bolo umožnené v obchode.

7.2 Spotrebiteľ zodpovedá len za znehodnotenie produktu, ktoré je výsledkom spôsobu nakladania s produktom nad rámec toho, čo je povolené v odseku 1.

7.3 Spotrebiteľ nezodpovedá za znehodnotenie produktu, ak mu podnikateľ pred alebo pri uzavretí zmluvy neposkytol všetky zákonom požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok 8 - Uplatňovanie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a náklady s tým spojené

8.1 Ak spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, oznámi to podnikateľovi v lehote na rozmyslenie prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy alebo iným jednoznačným spôsobom.

8.2 Spotrebiteľ v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní odo dňa nasledujúceho po oznámení podľa odseku 1, vráti výrobok alebo ho odovzdá (splnomocnenému zástupcovi) podnikateľa. Toto nie je potrebné, ak sa podnikateľ ponúkol, že si výrobok vyzdvihne sám. Spotrebiteľ v každom prípade dodržal lehotu na vrátenie, ak vráti produkt pred uplynutím lehoty na rozmyslenie.

8.3 Spotrebiteľ vráti produkt so všetkým dodaným príslušenstvom, pokiaľ je to primerane možné, v pôvodnom stave a obale a v súlade s primeranými a jasnými pokynmi poskytnutými podnikateľom.

8.4 Riziko a dôkazné bremeno za správne a včasné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nesie spotrebiteľ.

8.5 Priame náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Ak podnikateľ neoznámil, že tieto náklady má znášať spotrebiteľ alebo ak podnikateľ uvedie, že náklady bude znášať sám, spotrebiteľ nemusí znášať náklady na vrátenie tovaru.

8.6 Ak spotrebiteľ odstúpi po tom, čo najprv výslovne požiadal, aby sa počas lehoty na rozmyslenie začalo poskytovanie služby alebo dodávky plynu, vody alebo elektriny, ktoré neboli pripravené na predaj v obmedzenom objeme alebo v určitom množstve, je spotrebiteľ podnikateľ dlhuje sumu, ktorá je úmerná tej časti záväzku, ktorá bola podnikateľom splnená v čase odstúpenia, v porovnaní s úplným splnením záväzku.

8.7 Ak spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, všetky dodatočné zmluvy budú zo zákona zrušené.

 

Článok 9 - Povinnosti podnikateľa v prípade odstúpenia od zmluvy

9.1 Ak podnikateľ umožní oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy elektronicky, bezodkladne po prijatí tohto oznámenia zašle potvrdenie o prijatí.

9.2 Podnikateľ bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď mu spotrebiteľ oznámil odstúpenie od zmluvy, vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré mu zaplatil, vrátane prípadných nákladov na doručenie, ktoré si podnikateľ účtoval za vrátený produkt. Ak podnikateľ neponúkne, že si tovar vyzdvihne sám, môže so splácaním počkať, kým si tovar neprevezme alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar vrátil, podľa toho, čo nastane skôr.

9.3 Podnikateľ pri vrátení peňazí používa rovnaký spôsob platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s iným spôsobom. Vrátenie peňazí je pre spotrebiteľa bezplatné.

9.4 Ak si spotrebiteľ zvolil drahší spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, podnikateľ nemusí uhrádzať dodatočné náklady na drahší spôsob.

 

Článok 10 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Podnikateľ môže vylúčiť z práva na odstúpenie od zmluvy právo na odstúpenie od zmluvy, ale len v prípade, ak to podnikateľ jasne uvedie v ponuke, a to aspoň včas na uzatvorenie zmluvy:

10.1 Produkty alebo služby, ktorých cena podlieha výkyvom na finančnom trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť v lehote na odstúpenie od zmluvy

10.2 Dohody uzatvorené pri verejnej dražbe. Verejnou aukciou sa rozumie spôsob predaja, pri ktorom podnikateľ ponúka produkty, digitálny obsah a/alebo služby spotrebiteľovi, ktorý je osobne prítomný alebo ktorý má možnosť byť osobne prítomný na aukcii, pod vedením dražiteľ, a kde je úspešný uchádzač povinný kúpiť produkty, digitálny obsah a/alebo služby;

10.3 Produkty, ktoré sa rýchlo kazia alebo majú obmedzenú trvanlivosť;

10.4 Zapečatené výrobky, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny a ktorých pečať bola po dodaní porušená;

10.5 Produkty, ktoré sú po dodaní svojou povahou nenávratne zmiešané s inými produktmi;

 

Článok 11 - Cena

11.1 Počas doby platnosti uvedenej v ponuke nebudú navýšené ceny ponúkaných produktov s výnimkou zmien cien v dôsledku zmeny sadzieb DPH.

11.2 Na rozdiel od predchádzajúceho odseku môže podnikateľ ponúkať produkty, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu a na ktoré podnikateľ nemá vplyv, s variabilnými cenami. Táto závislosť od kolísania a skutočnosť, že všetky uvádzané ceny sú cieľovými cenami, sú uvedené v ponuke.

11.3 Zvýšenie cien do 3 mesiacov po uzavretí zmluvy je povolené len vtedy, ak je výsledkom zákonných predpisov alebo ustanovení.

11.4 Zvýšenie ceny po 3 mesiacoch od uzavretia zmluvy je povolené len vtedy, ak to podnikateľ stanovil a:

11.4 a) sú výsledkom zákonných predpisov alebo ustanovení; alebo

 

11.4 b. spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy s účinnosťou odo dňa účinnosti zvýšenia ceny.

11.5 Ceny uvedené v ponuke produktov sú vrátane DPH.

 

Článok 12 - Plnenie dohody a dodatočná záruka

12.1 Podnikateľ ručí za to, že produkty sú v súlade so zmluvou, špecifikáciami uvedenými v ponuke, primeranými požiadavkami na spoľahlivosť a/alebo použiteľnosť a zákonnými ustanoveniami a/alebo nariadeniami vlády platnými ku dňu uzavretia zmluvy. Ak je to dohodnuté, podnikateľ zároveň ručí za to, že výrobok je vhodný na iné ako obvyklé použitie.

12.2 Mimoriadna záruka poskytovaná podnikateľom, jeho dodávateľom, výrobcom alebo dovozcom nikdy neobmedzuje zákonné práva a nároky, ktoré si môže spotrebiteľ uplatniť voči podnikateľovi zo zmluvy, ak podnikateľ nedodrží svoju časť zmluvy.

12.3 Mimoriadnou zárukou sa rozumie akýkoľvek záväzok podnikateľa, jeho dodávateľa, dovozcu alebo výrobcu, ktorým priznáva spotrebiteľovi určité práva alebo nároky presahujúce rámec toho, čo zákon vyžaduje v prípade, že nesplní svoju časť zmluva.dohoda.

 

Článok 13 - Dodávka a vykonávanie

13.1 Podnikateľ bude pri prijímaní a realizácii objednávok produktov dbať na maximálnu starostlivosť.

13.2 Miestom dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ oznámil podnikateľovi.

13.3 Pri riadnom dodržaní toho, čo je uvedené v článku 4 týchto všeobecných obchodných podmienok, vykoná podnikateľ prijaté objednávky urýchlene, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ nebola dohodnutá iná dodacia lehota. Ak sa dodávka oneskorí, alebo ak nebude možné alebo len čiastočne zrealizovať objednávku, bude o tom spotrebiteľ informovaný najneskôr do 30 dní od zadania objednávky. V takom prípade má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy bez nákladov a má nárok na akúkoľvek náhradu.

13.4 Po rozpustení podľa predchádzajúceho odseku podnikateľ bezodkladne vráti sumu, ktorú spotrebiteľ uhradil.

13.5 Nebezpečenstvo škody a/alebo straty produktov znáša podnikateľ až do momentu odovzdania spotrebiteľovi alebo vopred určenému a podnikateľovi oznámenému zástupcovi, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

 

Článok 14 - Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a predĺženie

ukončenia:

14.1 Spotrebiteľ môže vypovedať zmluvu, ktorá bola uzavretá na dobu neurčitú a ktorá sa týka pravidelného doručovania produktov, kedykoľvek pri riadnom dodržaní dohodnutých pravidiel pre odstúpenie od zmluvy a s výpovednou lehotou nie dlhšou ako jeden mesiac.

14.2 Zmluvu uzatvorenú na dobu určitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie produktov, môže spotrebiteľ vypovedať kedykoľvek ku koncu doby určitej, pri riadnom dodržaní dohodnutých pravidiel pre odstúpenie od zmluvy a výpovednej lehote nie viac ako jeden mesiac.

14.3 Spotrebiteľ môže uzatvárať zmluvy uvedené v predchádzajúcich odsekoch:

14.3 a) zrušiť kedykoľvek a neobmedzovať sa na zrušenie v konkrétnom čase alebo v konkrétnom období;

 

14.3 b. prinajmenšom zrušiť rovnakým spôsobom, akým ich uzavrel;

 

14.3c. zrušiť vždy s rovnakou výpovednou lehotou, akú si podnikateľ stanovil.

rozšírenie:

14.4 Zmluvu, ktorá bola uzavretá na dobu určitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie produktov, nemožno konkludentne predĺžiť ani obnoviť na dobu určitú.

14.5 Zmluvu, ktorá bola uzavretá na dobu určitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie produktov, možno konkludentne predĺžiť na dobu neurčitú len vtedy, ak ju spotrebiteľ môže kedykoľvek zrušiť s výpovednou lehotou nie dlhšou ako jeden mesiac. 

doba trvania:

14.6. Ak má zmluva trvanie dlhšie ako jeden rok, spotrebiteľ môže zrušiť zmluvu kedykoľvek po uplynutí jedného roka, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy je najviac jeden mesiac, s výnimkou prípadu, ak by primeranosť a spravodlivosť vylučovali zrušenie pred uplynutím dohodnutej doby platnosti.

 

Článok 15 - Platba

15.1 Pokiaľ nie je v zmluve alebo dodatočných podmienkach stanovené inak, sumy, ktoré má spotrebiteľ dlžiť, musia byť zaplatené do 14 dní od začiatku lehoty na rozmyslenie, alebo ak lehota na rozmyslenie chýba, do 14 dní. po uzavretí dohody.. V prípade dohody o poskytnutí služby začína táto lehota plynúť dňom nasledujúcim po tom, čo bolo spotrebiteľovi doručené potvrdenie o uzavretí zmluvy.

15.2 Spotrebiteľ má povinnosť bezodkladne oznámiť nepresnosti v platobných údajoch poskytnutých alebo uvedených podnikateľovi.

15.3 Ak spotrebiteľ nesplní svoju platobnú povinnosť včas po tom, čo bol podnikateľom informovaný o omeškaní s platbou a podnikateľ poskytol spotrebiteľovi lehotu 14 dní na splnenie svojich platobných povinností, ak je platba neuskutoční v tejto 14-dňovej lehote, bude z ešte dlžnej sumy dlžný zákonný úrok a podnikateľ je oprávnený si účtovať náklady na mimosúdne vymáhanie, ktoré mu vznikli. Tieto náklady na inkaso predstavujú maximálne: 15 % z nesplatených súm do 2.500 10 EUR; 2.500 % na ďalších 5 5.000 € a 40 % na ďalších XNUMX XNUMX € s minimálnou sumou XNUMX €, =. Podnikateľ sa môže od uvedených súm a percent odchýliť v prospech spotrebiteľa.

 

Článok 16 - Postup pri vybavovaní sťažností

16.1 Podnikateľ má dostatočne zverejnený reklamačný poriadok a reklamáciu vybavuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

16.2 Reklamácie plnenia zmluvy musia byť úplne a zrozumiteľne popísané podnikateľovi do 7 dní odo dňa, keď spotrebiteľ zistil vady. Ak sa spotrebiteľ domnieva, že produkty nespĺňajú kvalitatívne očakávania, musí poslať e-mail na adresu info@stekjesbrief.nl s fotografiami zobrazujúcimi nedostatok. 

16.3 Reklamácie podané podnikateľovi budú zodpovedané v lehote 14 dní odo dňa prijatia. Ak si reklamácia vyžaduje predvídateľnú dlhšiu dobu vybavenia, podnikateľ odpovie v lehote 14 dní oznámením o prijatí a uvedením, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.

16.4 Reklamáciu produktu podnikateľa je možné podať aj prostredníctvom reklamačného formulára na spotrebiteľskej stránke Thuiswinkel.org webovej stránky www.thuiswinkel.org. Sťažnosť sa potom odošle príslušnému podnikateľovi aj Thuiswinkel.org.

16.5 Spotrebiteľ musí dať podnikateľovi na vyriešenie reklamácie po vzájomnej konzultácii minimálne 4 týždne. Po tomto termíne vzniká spor, ktorý je predmetom konania o urovnaní sporu.

 

Článok 17 - Spory

17.1 Dohody medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa riadia výlučne holandským právom.

17.2 Spory medzi spotrebiteľom a podnikateľom o uzatvorení alebo plnení zmlúv ohľadom produktov a služieb, ktoré má tento podnikateľ dodať alebo dodať, môže predkladať komisii pre spory spotrebiteľ aj podnikateľ pri dodržaní ust. ustanovenia nižšie Thuiswinkel, PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).

17.3 Sporom sa bude zaoberať len sporová komisia, ak spotrebiteľ v primeranej lehote najskôr podal sťažnosť podnikateľovi.

17.4 Ak sťažnosť nevedie k vyriešeniu, spor musí byť podaný výboru pre spory písomne ​​alebo inou formou, ktorú výbor určí, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď spotrebiteľ podal sťažnosť podnikateľovi. .

17.5 Ak chce spotrebiteľ predložiť sporovej komisii spor, podnikateľ je touto voľbou viazaný. Spotrebiteľ to prednostne nahlási najskôr podnikateľovi.

17.6 Ak chce podnikateľ predložiť sporovej komisii spor, musí sa spotrebiteľ do piatich týždňov od písomnej výzvy podnikateľa písomne ​​vyjadriť, či si to želá tiež urobiť, alebo či chce, aby spor riešil príslušný súd.. Ak podnikateľ nebude o voľbe spotrebiteľa informovaný v lehote piatich týždňov, je podnikateľ oprávnený predložiť spor príslušnému súdu.

17.7 Komisia pre spory rozhoduje za podmienok stanovených v predpisoch výboru pre spory (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Rozhodnutia komisie pre spory sa prijímajú formou záväzných odporúčaní.

17.8 Sporová komisia sa nebude zaoberať sporom alebo preruší prejednávanie, ak bol podnikateľovi udelené pozastavenie platieb, dostal sa do úpadku alebo skutočne ukončil svoju podnikateľskú činnosť skôr, ako sa sporom komisia bude zaoberať na pojednávaní. a padlo konečné rozhodnutie.

17.9 Ak je okrem Výboru pre spory Thuiswinkel príslušný iný výbor pre spory uznaný alebo pridružený k Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) alebo Inštitútu sťažností finančných služieb (Kifid), Výbor pre spory Thuiswinkel je prednostne príslušný na spory týkajúce sa najmä spôsob predaja alebo poskytovania služieb na diaľku.kompetentný. Pre všetky ostatné spory je to ďalší uznávaný výbor pre spory pridružený k SGC alebo Kifid.

 

Článok 18 – Záruka odvetvia

18.1 Thuiswinkel.org zaručuje dodržiavanie záväzných odporúčaní výboru pre spory Thuiswinkel jeho členmi, pokiaľ sa člen nerozhodne predložiť záväzné odporúčanie súdu na preskúmanie do dvoch mesiacov od jeho odoslania. Táto záruka sa obnoví, ak záväzné odporúčanie zostalo v platnosti aj po preskúmaní súdom a rozsudok, z ktorého vyplýva, nadobudol právoplatnosť. Do maximálnej výšky 10.000 10.000 EUR za záväznú radu túto sumu spotrebiteľovi vyplatí Thuiswinkel.org. Pri sumách vyšších ako 10.000 XNUMX € za záväzné odporúčanie bude vyplatených XNUMX XNUMX €. V prípade prekročenia má Thuiswinkel.org povinnosť vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby člen dodržiaval záväznú radu.

18.2 Uplatnenie tejto záruky vyžaduje, aby sa spotrebiteľ písomne ​​odvolal na Thuiswinkel.org a aby svoju pohľadávku voči podnikateľovi postúpil na Thuiswinkel.org. Ak pohľadávka voči podnikateľovi presiahne 10.000 10.000 €, spotrebiteľovi sa ponúkne postúpenie svojej pohľadávky, pokiaľ presahuje sumu XNUMX XNUMX €, na Thuiswinkel.org, potom táto organizácia vykoná platbu vo svojom mene a na náklady bude požadovať na súde uspokojiť spotrebiteľa.

 

Článok 19 - Dodatočné alebo odlišné ustanovenia

Dodatočné alebo odlišné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok nesmú byť na ujmu spotrebiteľa a musia byť zaznamenané písomne ​​alebo takým spôsobom, aby mohli byť uchovávané prístupným spôsobom na trvalom nosiči.

 

Článok 20 – Zmena Všeobecných obchodných podmienok Thuiswinkel

20.1 Thuiswinkel.org nezmení tieto všeobecné obchodné podmienky s výnimkou konzultácie so Združením spotrebiteľov.

20.2 Zmeny týchto obchodných podmienok nadobudnú účinnosť až po ich zverejnení vhodným spôsobom s tým, že v prípade zmien platných počas trvania ponuky bude mať prednosť ustanovenie pre spotrebiteľa najvýhodnejšie.

Thuiswinkel.org

www.homewinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

PO Box 7001, 6710 CB Ede

Vzorový formulár na zrušenie

(vyplňte a vráťte tento formulár iba vtedy, ak si želáte zrušiť zmluvu)

20.2 a. Komu: [názov podnikateľa]

[ podnikateľ s geografickou adresou]

[ faxové číslo podnikateľa, ak je k dispozícii]

[e-mailová adresa alebo elektronická adresa podnikateľa]

 

20.2 b. Týmto Vám/my* oznamujem, že uzatváram/uzavierame našu dohodu týkajúcu sa

predaj týchto produktov: [označenie produktu]*

dodanie nasledujúceho digitálneho obsahu: [označenie digitálny obsah]*

poskytovanie tejto služby: [služba označenia]*,

odvolať/odvolať*

 

20.2 c. Objednané dňa*/prijaté dňa* [dátum objednávky služieb alebo príjem produktov]

 

20.2 d. [Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)]

 

20.2 e. [Osloviť spotrebiteľov]

 

20.2 f. [Podpisoví spotrebitelia] (iba ak je tento formulár odoslaný na papieri)

 

* Preškrtnite, čo neplatí, alebo zadajte, čo platí.

Waitlist - čakacia listina Budeme vás informovať, keď bude produkt na sklade. Nižšie zadajte platnú e-mailovú adresu.